संपर्कश्री धनंजय शांताराम जानोरकर

(संस्थापक अध्यक्ष, मुख्य प्रकाशक व मुख्य संपादक)
शांताराम जानोरकर फाउंडेशन ऑफ मॅथमॅटिक्स

मु. पो. महान - ४४४४०५, ता. बार्शिटाकळी, जि. अकोला

(महाराष्ट्र राज्य), भारत

फोन (मोबाईल): ९१+ ०९०२१६०७४५०, ०९२२६४४२२५६

ई-मेल : sjfomindia@gmail.com (संस्थे करीता)

           ijosjfomss@gmail.com (संस्थेच्या संशोधन पत्रिके करीता)

           dsjanorkar@gmail.com (स्वता करीता)

मुख्य कार्यालय

शांताराम जानोरकर फाउंडेशन ऑफ मॅथमॅटिक्स

द्वारा, आर. टी. पाटील. यांचे घर, सरस्वती विद्यालय जवळ,

नित्यानंद नगर, गौरक्षण रोड, अकोला - ४४४००४, ता. व. जि. अकोला

(महाराष्ट्र राज्य), भारत

फोन (मोबाईल): ९१+ ०९०२१६०७४५०, ०९२२६४४२२५६

ई-मेल : sjfomindia@gmail.com (संस्थे करीता)

           ijosjfomss@gmail.com (संस्थेच्या संशोधन पत्रिके करीता)

           dsjanorkar@gmail.com (स्वता करीता)

वेब साईट: www.sbjanorkar.com