देणगी देणाऱ्याची यादी.

 

देणगी देणाऱ्यांची नावे वर्ष रक्क्म
     
वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद
मानव संसाधन विकास गट
सी एस आय आर कॉम्प्लेक्स , लिब्र्री एव्हेन्यू, पुसा,
नई दिल्ली- ११००१२
२०१२ ६०,०००/-
     
श्री. विजय साहेबराव महल्ले
आलेगाव ता. पातुर जि. अकोला
(महाराष्ट्र राज्य), भारत
२०१२ ३०,०००/-
     
श्री. दिलीप बापुराव भोयर
सारसी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
(महाराष्ट्र राज्य), भारत
२०१२ ५,०००/-