संस्थेचे सदस्य

श्री. धनंजय शांताराम जानोरकर
अध्यक्ष,
महान, ता.बार्शिटाकळी, जि. अकोला (महाराष्ट्र राज्य), भारत

श्री.प्रल्हादराव पांडुरंग ढोरे
उपाध्यक्ष,

चतारी, ता. पातुर, जि, अकोला (महाराष्ट्र राज्य), भारत

श्रीमती सुलभाताई शांताराम जानोरकर
सचिव,

महान, ता.बार्शिटाकळी, जि. अकोला (महाराष्ट्र राज्य), भारत

सौ. जिजा धनंजय जानोरकर
सदस्य,

महान, ता.बार्शिटाकळी, जि. अकोला (महाराष्ट्र राज्य), भारत

सौ. रुख्मीणी प्रह्लादराव ढोरे
सदस्य,

चतारी, ता. पातुर, जि, अकोला (महाराष्ट्र राज्य), भारत

श्री सुवर्णेश शांताराम जानोरकर
सदस्य,

महान, ता.बार्शिटाकळी, जि. अकोला (महाराष्ट्र राज्य), भारत

श्री उदय शांताराम जानोरकर
सदस्य,

महान, ता.बार्शिटाकळी, जि. अकोला (महाराष्ट्र राज्य), भारत